Hönsfågeltillstånd kommer att säljas igen från och med 29.8

Villkor för anskaffning och återkallelse av Forststyrelsens tillstånd

Från och med 1 januari 2005 är jakt-, fiske- och terrängtrafiktillstånden förvaltningsbeslut. Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås från Forststyrelsens verksamhetsställen, servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen eraluvat@metsa.fi.

Forststyrelsen svarar inte för informationen om jaktsäsonger, utan jägaren är skyldig att kontrollera tiderna via de officiella informationskanalerna: Finlands viltcentral (www.riista.fi) eller jord- och skogsbruksministeriet (www.mmm.fi).

A. ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR

B. FISKEVÅRDSAVGIFT

C. NÄTBUTIKEN OCH MOBILAPPLIKATIONEN

D. TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND

E. STUGOR

A. ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR

1. ATT ANNULLERA ETT BETALT TILLSTÅND PÅ GRUND AV OÖVERSTIGLIGT HINDER

I vissa situationer har köparen av ett tillstånd rätt att återkalla tillståndet och få det betalda priset tillbaka efter att en annulleringsavgift på 13 euro har dragits av. Det minsta beloppet som återbetalas är 20 euro.

Tillståndet kan återkallas om köparen eller dennes närstående insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider. Som närstående räknas personens make/maka, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn och mor- eller farförälder. Tillståndet kan återkallas också om köparen av tillståndet råkar ut för en oväntad och allvarlig händelse. En annan oväntad och allvarlig händelse kan till exempel vara en betydande skada på egendom, såsom en lägenhetsbrand. Att en hund insjuknar eller dör eller att bilen går sönder räknas inte som sådana allvarliga händelser.

Om tillståndet återkallas av någon av de ovannämnda orsakerna efter att giltighetstiden redan börjat, återbetalas inte tillståndets pris och tillståndet överförs inte heller till någon annan.

Köparen av tillståndet måste återkalla tillståndet omedelbart genom att ringa servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller med ett e-postmeddelande till adressen eraluvat@metsa.fi. Personen måste redogöra för hindret för användningen av tillståndet med en pålitlig redogörelse så fort som möjligt. Hindret som berättigar till återkallelse måste påvisas senast inom två veckor efter att det yppat sig, förutom om det är orimligt svårt för köparen att följa denna tidsfrist. Som pålitlig redogörelse räknas ett läkarintyg, intyg av en hälsovårdare, protokoll över polisutredning eller utlåtande från försäkringsbolaget. Utredningen ska levereras till Forststyrelsen på adressen Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster, PL 81, 90101 OULU.

2. ATT ANNULLERA ELLER ÄNDRA ETT BETALT TILLSTÅND UTAN SÄRSKILD ANLEDNING

Ett betalt tillstånd kan inte annulleras, ändras eller överföras till en annan person utan en särskild anledning enligt punkt 1.

3. ANNULLERING ELLER FLYTTNING AV SPÖFISKETILLSTÅND I EN UNDANTAGSSITUATION

Om vattentemperaturen på en fiskeplats stiger över 21 grader, kan Forststyrelsen tillfälligt avbryta försäljningen av tillstånd för platsen för att trygga de naturliga laxbestånden. Försäljningen av tillstånd avbryts alltid för en viss tid, varefter situationen bedöms på nytt.

Om en person redan har ett spöfisketillstånd för perioden i fråga, kan han eller hon

  • flytta tillståndet till en annan ledig period under fiskesäsongen det innevarande året, om det finns plats i tillståndskvoten för perioden i fråga. Ingen avgift uppbärs för flyttningen. Ändringen ska göras innan tillståndet träder i kraft.
  • annullera ett betalt tillstånd och få pengarna tillbaka. För annulleringen uppbärs en behandlingsavgift på 13 euro. Annulleringen ska göras innan tillståndet träder i kraft.
  • fiska med sitt tillstånd om han eller hon så önskar. Detta rekommenderas dock inte. Forststyrelsen kan inte ensidigt ändra eller annullera ett fisketillstånd utan tillståndsinnehavarens samtycke.

4. ATT ANNULLERA, ÄNDRA ELLER ÖVERFÖRA ETT OBETALT TILLSTÅND TILL EN aNNAN PERSON

Att annullera ett obetalt tillstånd före förfallodagen är möjligt utan annulleringskostnad.

När ett obetalt tillstånd ändras eller överförs till en annan person före förfallodagen, uppbärs en avgift på 13 €.

Att underlåta att betala räknas inte som annullering. Att annullera, ändra eller överföra ett obetalt tillstånd till en annan person är inte möjligt efter förfallodagen.

5. UTSÖKBARHET

Med stöd av 15 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och 11 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) får avgiften för en offentligrättslig prestation utförd av Forststyrelsen utkrävas utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (367/61).

6. REGISTRERING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Forststyrelsens kunders personuppgifter registreras i Forststyrelsens kundinformationssystem. Behandling och utlämnande av uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). Kunden har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret.

Forststyrelsen har rätt att använda och lämna ut registrerade adressuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, om kunden inte förbjuder detta. Användningen av adressuppgifter för ovannämnda syfte kan förbjudas med kundkontot i nätbutiken, med ett e-postmeddelande till adressen eraluvat@metsa.fi eller genom att ringa servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424.

Registerbeskrivningen för kunduppgifterna finns att läsa på adressen: https://www.eraluvat.fi/se/jakt-och-fisketjanster/forststyrelsens-tillstandsvillkor/anvandningsvillkor-och-registerbeskrivning.html. Alternativt kan man be om den genom att ringa servicenumret för jakt- och fisketillstånd, tfn 020 69 2424.

7. MEDDELANDE OM BYTE

Tillståndsinnehavaren är skyldig att meddela storleken på sitt byte omedelbart efter jaktens slut (jaktlag 46 §). Uppgifter om bytet lämnas på adressen saalispalaute.eraluvat.fi eller på den blankett som skickades med tillståndet. Fiskare ska ge fångstrespons för tillstånd enligt fiskeplatsens (egna) tillståndsvillkor.

B. FISKEVÅRDSAVGIFT

Enligt 81 § i fiskelagen är Forststyrelsen inte utan särskild orsak skyldig att utfärda ett nytt bevis över betald fiskevårdsavgift om en person har tappat bort beviset som han eller hon fått tidigare. Forststyrelsen är inte heller utan särskild orsak skyldig att återbetala en felaktigt betald fiskevårdsavgift.

Om personen har betalat sin fiskevårdsavgift för hela perioden två gånger överförs den överflödiga avgiften ändå i första hand till en person som beställaren meddelar. Om den överflödiga fiskevårdsavgiften inte kan överföras till en annan person kan den återbetalas.

C. NÄTBUTIKEN OCH MOBILAPPLIKATIONEN

Kunden ansvarar för att före användningen av nätbutiken Eräluvat.fi eller mobilapplikationen Eräluvat bekanta sig med
a) de dokument och villkor som anknyter till själva tillståndet, men även med
b) webbplatsens Allmänna användningsvillkor samt med
c) villkoren i detta dokument.

Genom att skaffa tillstånd i nätbutiken Eräluvat.fi eller mobilapplikationen Eräluvat godkänner kunden alla dessa villkor. Om kunden inte godkänner ovannämnda villkor eller en del av dem, är det förbjudet att skaffa tillstånd via nätbutiken eller mobilapplikationen.

Kunden godkänner villkoren genom att kryssa för ”Jag godkänner leveransvillkoren” och bekräfta beställningen (steg 2). I steg 3 betalar kunden beställningen. Kunden godkänner tillståndet och bekräftar att det är ett bindande köp genom att betala tillståndet efter att betalningstransaktionen har valts.

Om köpet avviker från det som beskrivits ovan ska kunden kontakta servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd, 020 692 424. Obetalda tillstånd kommer att debiteras kunden även när betalningstransaktionen har avbrutits om kunden trots det inte har varit i kontakt med Forststyrelsen.

Forststyrelsen garanterar inte att köptransaktionen lyckas. En köptransaktion kan misslyckas om kvoten för tillståndsprodukten tar slut på grund av ett köp som sker samtidigt på annan plats. Även en överbelastning av systemet kan leda till en driftstörning som gör att köpet misslyckas. Om kvoten för tillståndsprodukten är begränsad, Forststyrelsen garanterar inte att kunden beviljas tillstånd för det ursprungliga området och den ursprungliga tiden.

Forststyrelsen ansvarar inte för en skada som orsakas av användningsproblem, avbrott eller andra tekniska fel som försvårar användningen av försäljningskanalen på Internet. Betalningstransaktionen och återgången till Eräluvat.fi sker i en tredje partstjänst, vars verksamhet Forststyrelsen inte svarar för. Forststyrelsen svarar inte heller för indirekta skador för kunden till följd av en misslyckad köptransaktion.

I samband med köpet av tillstånd svarar kunden för att han eller hon erhåller tillståndet/tillstånden, tillståndsvillkoren samt en beskrivning och karta över platsen från nätbutiken. För en lyckad köptransaktion skickar systemet ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som kunden angett i samband med registreringen. Denna bekräftelse är inte nödvändig för att köpet ska vara bindande, utan köpet av tillstånd och skyldigheten att betala det har uppstått redan tidigare när kunden godkänt och sparat tillståndet vid ”Betala köpet”.

Forststyrelsens personal skickar inga fakturor, bekräftelser eller liknande information till kunden på ett tillståndsköp gjort i nätbutiken. Kunderna ansvarar själva för att de betalar sin tillståndsreservering som har statusen ”Väntar på nätbetalning” i nätbutiken. Om tillståndet som väntar på nätbetalning inte har betalats senast på förfallodagen återkallas tillståndet automatiskt.

Betalningsförmedlingstjänsten i nätbutiken drivs och tillhandahålls av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. För betalningar gjorda med Visa, Visa Electron eller MasterCard visas Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan. Paytrail Oyj överför betalningen till Forststyrelsen som tillhandahåller tillståndet. Paytrail Oyj innehar tillstånd för betalningsinstitut.

D. ANNULLERINGSIVILLKOR FÖR FORTSSTYRELSENS AVGIFTSBELAGDA TERRÄNGTRAFIKSTILLSTÅND

Forststyrelsens terrängtrafikstillstånd för statens marker är förvaltningsbeslut i enlighet med lagen om Forststyrelsen (234/2016) och terrängtrafiklagen (22.12.1995/1710). Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås på Forststyrelsens verksamhetsställen.

TILLSTÅNDSKÖPARENS RÄTT ATT ANNULLERA ETT BETALT TILLSTÅND

Ett terrängtrafikstillstånd som beviljats utifrån en ansökan för områden utanför snöskoterspår eller företagar- och grupptillstånd kan inte annulleras efter att tillståndet skrivits.

Den som köper ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd för en familj har rätt att annullera ett betalt tillstånd och få tillståndsavgiften ersatt med följande villkor:

  1. Om en annullering görs innan tillståndet börjar gälla, får den som köpt tillståndet ersättning för tillståndets pris med avdrag för de kostnader som handläggningen av annulleringen medför.
  2. Om en annullering görs då tillståndet redan trätt i kraft, ersätts inte priset på tillståndet.

För handläggning av ett betalt tillstånd debiteras från avgiften en andel som motsvarar arbetsmängden med stöd av miljöministeriets förordning (1029/2017) 7 §.

Om kostnaderna för att annullera tillståndet är lika stora eller större än tillståndets pris, betalas ingen ersättning.

Obs! Forststyrelsen återbetalar inte ersättningar på under 20 euro.

ATT ANNULLERA ETT OBETALT TILLSTÅND

  • Ett obetalt personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd för en familj kan annulleras utan annulleringskostnader innan tillståndet börjat gälla.
  • Otsikko 5- Ett obetalt terrängtrafikstillstånd som beviljats utifrån en ansökan för områden utanför snöskoterspår eller ett företagar- och grupptillstånd kan annulleras bara innan tillståndet skrivs. För handläggning av annullering av en tillståndsansökan debiteras med stöd av miljöministeriets förordning (1029/2017) 7 § en avgift som motsvarar arbetsmängden.
  • En utebliven betalning är inte en annullering.

Obs! Ett terrängtrafikstillstånd som beviljats utifrån en ansökan kan inte annulleras efter att tillståndet skrivits!

ATT ÄNDRA ELLER ÖVERFÖRA ETT TILLSTÅND TILL EN ANNAN PERSON

Ett terrägtrafikstillstånd som beviljats för områden utanför snöskoterspår eller ett företagar- eller grupptilltsånd kan inte ändras eller överföras på en annan person.

Ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd för en familj kan ändras eller överföras på en annan person bara innan tillståndet börjar gälla. För ändring eller överföring av ett tillstånd debiteras med stöd av miljöministeriets förordning (1029/2017) 7 § en avgift som motsvarar arbetsmängden.

E. ANNULLERINGSVILLKOR FÖR FORSTSTYRELSENS RESERVERINGS- OCH HYRESSTUGOR

Bokningsvillkor: www.utinaturen.fi/sv/stugor/bokningsvillkor

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.