Terrängkörning

Spårtillstånd

I Finland kan man åka snöskoter både på snöskoterleder och längs snöskoterspår som underhålls av kommunerna och Forststyrelsen.

Forststyrelsens spår är avgiftsbelagda, inofficiella rutter som enligt lagen klassificeras som terräng. För att få köra på dem måste snöskoterföraren hos Forststyrelsen skaffa ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd som är gemensamt för hela familjen. Med tillståndet kan man åka snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens spårkarta. Längs spåren finns det ofta trevliga rastplatser och platser där man kan göra upp eld samt annan service.

Obs! Spårtillstånd som gäller den egna hemkommunen och terrängtrafiktillstånd för de tre nordligaste kommunerna finns i webbutiken från och med den 1 januari 2023.

Man uppmanar till särskild försiktighet vid Ypykänvaara i Suomussalmi. Där är den sträcka som förenar sig med Forststyrelsens spårtillståndsspår på privat mark, vid förbindelsespåret Puolanka-Näljänkä, farlig på grund av avverkning.

Rikstäckande spårtillstånd

Avgiftsbelagt

3h 10 €, 1 dygn 17 €, vecka 35 €, säsongstillstånd 60 €, säsongs-/familjetillstånd* 60 €

*) Familjetillstånd: till familjen räknas äkta makar, sambor, personer i registrerat partnerskap och deras barn i åldern 15–17 år, någondera föräldern med 15–17-åriga barn.

Spårtillstånd för hemkommunens område

Avgiftsfritt

I kraft till slutet av 2025.

Obs! Från och med 2020 ansöker kommuninvånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki om terrängtrafiktillstånd för den snötäckta tiden på sin hemort med den tillståndsansökan som finns längst ner på den här sidan.

Tilläggsvillkor: om vårarna bara till 30.5.

Terrängtrafiktillstånd utanför spåren

Med terrängtrafik utanför spåren avses körning med ett motordrivet fordon utanför vägarna, snöskoterlederna och -spåren. Terrängtrafik utanför spåren under den snötäckta tiden och all terrängtrafik under den snöfria tiden är i regel förbjuden på statens marker. Det finns undantag där du för ett grundat ändamål kan ansöka om ett separat terrängtrafiktillstånd hos Forststyrelsen. De vanligaste orsakerna till ansökningar om terrängtrafiktillstånd är att man behöver färdas till en fastighet så att man avviker från servitutet, ska sköta uppgifter i anslutning till vilt- eller fiskevården, bedriva forskning eller ordna ett evenemang.

Sätt att ansöka om tillstånd

Tillstånd kan sökas på en gång för flera kommuner och flera ändamål. Ett terrängtrafiktillstånd kan sökas

• personligen

• för hela familjen.

I vissa situationer kan ett terrängtrafiktillstånd sökas

• för flera privatpersoner, om det handlar om en situation där förarna rör sig i terrängen i samma område/längs samma rutt, i samma sällskap och under samma period

• för ett företags, en förenings, en sammanslutnings eller en läro-/forskningsanstalts personal eller för personer som deltar i ett evenemang som arrangeras av dessa aktörer.

Safariföretagare

Avtal om safariverksamhet på statens marker ska ingås med Forststyrelsen. Om du vill bli safariföretagare hittar du mer information här https://www.eraluvat.fi/se/terrangkorning/safariverksamhet.html.

Skogsindustriföretag och motsvarande aktörer inom skogsbranschen

Att färdas till grannskiftet vid avverknings- och skogsvårdsåtgärder kräver terrängtrafiktillstånd till skillnad från vid servitut. Tillstånd för mångbruksskogar som förvaltas av Forststyrelsen kan sökas i stor omfattning. Se anvisningarna för ansökan här (PDF, 94 kb, öppnas på en ny flik). Anvisningen gäller inte områden som reserverats för skydd, naturskydds- eller ödemarksområden. Om man måste färdas genom dessa områden ansöker man om tillstånd specifikt för varje objekt.

Prissättning av tillståndsbeslutet

Terrängtrafikbeslut som gäller statens marker, såväl positiva som negativa, är avgiftsbelagda offentliga förvaltningsbeslut. Avgiften för terrängkörningstillståndet debiteras efter att Forststyrelsen behandlat det. Priserna är följande:

• personligt terrängtrafiktillstånd och tillstånd för familj 50 €

• terrängtrafiktillstånd för flera personer 50 €/person

• terrängtrafiktillstånd för ett företags, en förenings, en sammanslutnings eller en läro-/forskningsanstalts personal eller för personer som deltar i ett evenemang som arrangeras av dessa aktörer 50 €/antalet fordon när uppgiften utförs

För att pröva en del terrängkörningstillstånd behöver Forststyrelsen göra en grundligare utredning än vanligt eller en rättslig prövning. Om ett tillståndsbeslut förutsätter mer omfattande prövning kommer priset på tillståndet att fördubblas.

Ett terrängtrafiktillstånd för körning i den egna hemkommunen är avgiftsfritt.

Behandlingstid

Ansökningar om terrängtrafiktillstånd prövas och handläggs hos Forststyrelsen inom 10–15 vardagar från att ansökan lämnas in.

Tillståndsansökan för den snötäckta tiden

Avgiftsfri vid ansökningar som gäller hemkommunen

Kan sökas för flera kommuner och flera personer med en ansökan

Tillståndsansökan för den snöfria tiden (*

Avgiftsfri vid ansökningar som gäller hemkommunen

Beviljas endast av särskilt vägande skäl

Kan sökas för flera kommuner och flera personer med en ansökan

Kombinerat tillstånd för den snötäckta och den snöfria tiden (**

Avgiftsfri vid ansökningar som gäller hemkommunen. Beviljas endast av särskilt vägande skäl

Läs mer om ansökan om kombinerat tillstånd nedan.

*) Terrängtrafiktillstånd för den snöfria tiden på statens marker beviljas endast av särskilt vägande skäl eftersom olägenheterna av trafiken är mer bestående jämfört med trafiken under den snötäckta tiden. Ett terrängtrafikbeslut kostar även om det är negativt, om det inte handlar om ett tillstånd för körning inom den egna hemorten. Ett avslag på en ansökan om ett tillstånd för den egna hemorten kostar ingenting.

 

**) I en ansökan om ett kombinerat tillstånd ansöker man om tillstånd för både den snötäckta och den snöfria tiden. Kombinerade tillstånd beviljas i regel bara dem som behöver terrängtrafiktillstånd för servicekörning i guldgrävnings-, inmutningsområden och utmål. Terrängtrafiktillstånd för den snöfria tiden på statens marker beviljas endast av särskilt vägande skäl eftersom olägenheterna av trafiken är mer bestående jämfört med trafiken under den snötäckta tiden. I nya situationer skulle man för vissa motiverade ändamål kunna bevilja tillstånd för den snötäckta tiden, men inte för den snöfria tiden. Ett kombinerat tillstånd återkallas eller så ges ett avslag på ansökan om det kombinerade tillståndet också i situationer där tillstånd för körning för det ansökta ändamålet skulle kunna beviljas för den snötäckta tiden, men inte därtill för den snöfria tiden. Negativa terrängtrafikbeslut är avgiftsbelagda med undantag för negativa beslut på ansökningar som gällt hemkommunen, vilka är avgiftsfria. Om en ansökan om ett kombinerat tillstånd avslås och sökanden därefter vill ansöka om tillstånd enbart för den snötäckta tiden, ska en ny ansökan om tillstånd för den snötäckta tiden lämnas in.

 

Terrängtrafiklag (22.12.1955/1710) 4 §, lag om Forststyrelsen (234/2016) 24 §, Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (1571/2015) 4 §.


Kommuninvånare i Enare, Utsjoki och Enontekis

Kommuninvånare i Enare, Utsjoki och Enontekis kan hos Forststyrelsen ansöka om terrängtrafiktillstånd för körning på statens marker i hemkommunen under den snötäckta tiden. Tillståndet beviljas alla kommuninvånare som har behov av att köra i terrängen under den snötäckta tiden. För att få tillståndet ska man kontakta Forststyrelsens närmaste kundserviceställe. Från och med 2020 kommer tillståndsansökningar att även kunna göras elektroniskt (via den här webbplatsen).

Ett allmänt terrängtrafiktillstånd för körning i hemkommunen under den snötäckta tiden omfattar inte nationalparker och naturparker. En kommuninvånare som har grundat behov av att under den snötäckta tiden köra i terrängen även i nämnda parker ska ansöka om terrängtrafiktillstånd för körning utanför spåren (se Tillståndsansökan för den snötäckta tiden ovan). På motsvarande sätt ska terrängtrafiktillstånd för körning under den snöfria tiden ansökas med ansökan för trafik utanför spåren (se Tillståndsansökan för den snöfria tiden ovan).

Tillstånd för den snötäckta tiden i hemkommunen Enontekis, Enare och Utsjoki

Avgiftsfritt och kan börja användas genast. I kraft till slutet av 2025.

För den egna hemkommunen med undantag för national- och naturparker

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.