Har du bekantat dig med Vildmarksetiketten? Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

I denna dataskyddsbeskrivning förklaras vilka personuppgifter Forststyrelsen samlar in av de kunder som använder Eräluvat-tjänsterna och hur dessa uppgifter behandlas och förvaras.

Med Eräluvat-tjänster avses

 • Webbplatsen Eräluvat.fi,
 • Webbutiken Eräluvat (verkkokauppa.eraluvat.fi) och -applikationen,
 • Systemet för tillståndsansökningar (Lupahakujärjestelmä, lupahaku.eraluvat.fi) samt
 • Eräluvat-kundtjänsten, som kan ske per telefon, på försäljningsstället eller via responsblanketter som behandlas med responssystemet Freshdesk.

Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats 21.5.2024.

1. Register

Kundregister för Forststyrelsens Eräluvat-tjänster.

2. Registeransvarig

Forststyrelsen (FO-nummer: 0116726-7)
PB 80 (Semaforbron 12)
00520 Helsingfors
Eräluvat-telefontjänst, tel. 020 69 2424
kirjaamo(a)metsa.fi

Forststyrelsens dataskyddsansvarige
Janne Kiiskinen, janne.kiiskinen(a)metsa.fi

Kontaktperson i registerärenden
Jari Haarala, chef för digitala tjänster
tel. 0206 39 6239
jari.haarala(a)metsa.fi

3. Insamling av personuppgifter

Forststyrelsen kan samla in uppgifter om användarna av Eräluvat-tjänsterna som behövs för de användningsändamål som definieras i denna dataskyddsbeskrivning. Vilka uppgifter som samlas in om användarna i olika situationer beror på ändamålet.

Användarnas personuppgifter kan samlas in när han eller hon använder Eräluvat-tjänsterna eller uträttar ärenden i dem, registrerar sig som användare i webbutiken eller i Systemet för tillståndsansökningar, när han eller hon deltar i tävlingar, kampanjer eller undersökningar eller uträttar ärenden hos oss på annat sätt. Under 13-åringar behöver ett samtycke av en vårdnadshavare.

Uppgifter som kunden ger vid uträttande av ärenden i webbutiken eller webbapplikationen Eräluvat eller vid köp av tillstånd via kundtjänsten:

 1. * Förnamn, efternamn
 2. * E-postadress
 3. * Kontaktspråk
 4. * Adress
 5. * Postnummer och postanstalt
 6. * Telefonnummer
 7. * Födelsedatum
 8. Jägarnummer
 9. * Lösenord eller annan identifieringskod
 10. * Marknadsföringstillstånd
 11. Uppgifter som lämnats i samband med undersökningar och enkäter
 12. Kundrespons
 13. Andra uppgifter som getts eller lämnats ut med kundens samtycke, t.ex. uppgifter som samlats in från utomstående källor, såsom jägarregistret

* obligatorisk uppgift

Uppgifter som kunden ger i Systemet för tillståndsansökningar:

 1. * Förnamn, efternamn
 2. * E-postadress
 3. * Kontaktspråk
 4. * Adress
 5. * Postnummer och postanstalt
 6. * Telefonnummer
 7. * Födelsedatum
 8. * Jägarnummer
 9. * Jaktförening
 10. * Uppgifter om jaktmöjligheter samt datum för avläggande av skjutprov för älgjakt
 11. * Lösenord eller annan identifieringskod
 12. * Marknadsföringstillstånd
 13. Uppgifter som lämnats i samband med undersökningar och enkäter
 14. Kundrespons
 15. Andra uppgifter som getts eller lämnats ut med kundens samtycke, t.ex. uppgifter som samlats in från utomstående källor, såsom jägarregistret

* obligatorisk uppgift

Uppgifter som kunden ger vid uträttande av ärenden via responsblanketterna på webbplatsen Eräluvat.fi:

 1. Namn
 2. * E-post
 3. Telefonnummer
 4. * Meddelandets ämne

* obligatorisk uppgift

Dessutom samlar vi in information om användningen av tjänsten för att utveckla den. Vi följer till exempel upp hur många användare tjänsten har årligen eller under vissa användningstoppar, med vilka enheter tjänsten används och vilket innehåll användarna bläddrar i. I detta sammanhang samlas inga personuppgifter in om användarna från vilka en enskild användare kan identifieras. De insamlade uppgifterna kan inte kopplas till varandra. Närmare information finns i punkt 9. Kakor.

4. Användning och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter behandlas och överlåts endast för lagenliga ändamål, om vilka noggrannare bestämmelser finns i

 • dataskyddslagen (1050/2018),
 • lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),
 • jaktlagen (615/1993) och
 • i lagen om fiske (379/2015).

Användning av personuppgifter

Forststyrelsen använder de insamlade uppgifterna för följande ändamål:

 1. Tillhandahållandet av Eräluvat-tjänsterna och skötseln av kundrelationer
  Personuppgifterna kan användas för att skapa ett användarkonto, identifiera användaren, beställa produkter, lämna in en tillståndsansökan och säkerställa att tjänsterna fungerar. Dessutom kan Forststyrelsen använda kundens personuppgifter för att svara på hans eller hennes respons eller frågor.
 2. Upprätthållande och utveckling av tjänsterna
  Dina personuppgifter kan användas till att underhålla och utveckla Eräluvat-tjänsterna samt till att förbättra användarupplevelsen.
 3. Kundkommunikation och marknadsföring
  Personuppgifterna kan med ditt samtycke användas för kundkommunikation genom Eräluvat-tjänsternas nyhetsbrev eller till separat marknadsföring av Forststyrelsens tjänster.
 4. Forskning
  Personuppgifterna kan användas för forskning som Forststyrelsen utför eller låter utföra.

Utlämnande av personuppgifter

Forststyrelsen lämnar i princip under inga omständigheter ut kunduppgifter om Eräluvat-tjänsterna till tredje part i marknadsföringssyfte.

I vissa fall kan Forststyrelsen lämna ut uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning förutsatt att Forststyrelsen fått en skriftlig ansökan om utlämnande av uppgifter, av vilken framgår bland annat forskningsplan, behandling och förvaring av uppgifterna samt rättslig grund för utlämnande av uppgifterna.

Eräluvat-tjänsternas beställnings- och kunduppgifter överförs till Forststyrelsens egna försäljnings- och budgetsystem för fakturering och uppföljning av ekonomin. Dessutom överförs uppgifter om kunder som gett samtycke till marknadsföring vid behov till system för automatiserad marknadsföring och nyhetsbrevets sändningssystem.

Forststyrelsen lämnar regelbundet ut beställningsuppgifter (tillståndets namn, tillståndsområde, tillståndstid, tillståndsnummer, jägarnummer, betalningsuppgift) till Finlands viltcentral via tjänsten Oma riista som upprätthålls av centralen. Beställningsuppgifter lämnas ut om de kunder som har registrerat sig i webbutiken Eräluvat eller i Systemet för tillståndsansökningar med Oma riista-användarnamn eller i sina tillståndsuppgifter uppgett sitt jägarnummer och namn på motsvarande sätt i jägarregistret och i tillståndsuppgifterna.

För att främja jaktsäkerheten, dvs. skydda livsviktiga intressen, kan Forststyrelsen lämna ut kontaktuppgifter till dem som fått områdestillstånd för älgjakt i samma område. Detta gäller endast områden som enligt 8 § i jaktlagen kan beviljas flera överlappande områdestillstånd.

Dessutom kan personuppgifter vid behov lämnas ut i enlighet med de krav som den behöriga myndigheten ställer och krav som lagen förutsätter.

Utskick av nyhetsbrev och marknadsföring kan förbjudas i webbutiken Eräluvat och i Systemet för tillståndsansökningar i samband med köp/ansökan av tillstånd eller som registrerad kund när som helst via ett eget kundkonto.

Dessutom kan förbudet göras per telefon på numret 020 69 2424 i samband med att tillståndet köps eller separat, per e-post (eraluvat@metsa.fi) eller skriftligen till den registeransvariges adress.

5. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

6. Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in vid användning av Forststyrelsens Eräluvat-tjänster får endast läsas och användas av anställda vars befattningsbeskrivning kräver det.

Vid behov kan databehandlare som ansvarar för programvarans underhåll och funktion använda kundsystemen i underhållsändamål. Forststyrelsen har genom avtalsskyldigheter sörjt för att de har tystnadsplikt när det gäller alla kunduppgifter samt är skyldiga att behandla personuppgifter enligt lagen.

7. Förvaring av personuppgifter

Forststyrelsen förvarar uppgifter som lagrats i Eräluvat-tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att de syften som anges i denna dataproduktbeskrivning ska kunna fullgöras.

8. Kundens rätt att kontrollera sina uppgifter

Kunden har laglig rätt att kontrollera vilka personuppgifter som har samlats in om honom eller henne. Kunden har rätt att kräva att en felaktig, bristfällig, onödig eller föråldrad personuppgift ska korrigeras eller raderas.

 • Om kunden har registrerat sig som kund i webbutiken Eräluvat kan han eller hon enklast kontrollera sina personuppgifter genom att logga in på sitt kundkonto på adressen verkkokauppa.eraluvat.fi.
 • Om kunden har registrerat sig som användare i Systemet för tillståndsansökningar kan han eller hon enklast kontrollera sina personuppgifter genom att logga in på sitt kundkonto på adressen lupahaku.eraluvat.fi.
 • Begäran om insyn kan också lämnas till Forststyrelsen på en separat blankett som fås på adressen https://www.metsa.fi/sv/dataskyddsbeskrivning-for-webbplatsen-metsa-fi/.

9. Kakor

I Eräluvat-tjänsten används kakor. Kakor är små textfiler som webbtjänsten sparar på användarens dator. Kakorna och annan data sparas på datorn under en bestämd tid, varefter webbläsaren raderar filerna.

Kakor används dels i samband med tjänstens funktioner, dels för att mäta och skapa statistik över användningen av webbtjänsten. Syftet med kakor är att möjliggöra användningen av tjänsterna och hjälpa Forststyrelsen att utveckla tjänsterna så att de betjänar kunderna bättre.

Du kan se alla kakor som används, de kakor-inställningar du har angett och ändra inställningarna från länken cookieinställningar längst ner på sidan.

Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar blockera kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Det kan dock leda till att webbtjänsten inte fungerar helt som den ska.

Vi använder Google Analytics 4 och Google Tag Manager för att analysera användningen av webbplatsen Eräluvat.fi och webbutiken Eräluvat. Vi samlar in allmän statistik om användningen av webbtjänsten i syfte att utveckla den. Personlig information om användare, med vilken enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Vi ska avstå från att använda Google i 2024.

Uppgifter om användningen av webbplatsen Eräluvat.fi och webbutiken Eräluvat samlas in utan kakor med tjänsten Snoobi Analytics. Personlig information om webbtjänstens användare, med vilka enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Uppgifterna används för att utveckla tjänsten. De insamlade uppgifterna förvaras i verktyget Snoobi Analytics. Snoobi administrerar dessa uppgifter enligt sin dataskyddspraxis. Mer information finns på Snoobi Analytics webbplats (snoobi.com, på finska).

10. Kontaktuppgifter

Frågor om denna dataskyddsbeskrivning, användningen av personuppgifter samt kakor kan skickas till e-postadressen eraluvat(a)metsa.fi.

Registeransvarig
Forststyrelsen (FO-nummer: 0116726-7)
PB 80 (Semaforbron 12)
00520 Helsingfors
Eräluvat-telefontjänst, tel. 020 69 2424
kirjaamo(a)metsa.fi

Forststyrelsens dataskyddsansvarige
Janne Kiiskinen, janne.kiiskinen(a)metsa.fi

Kontaktperson i registerärenden
Jari Haarala, chef för digitala tjänster
tel. 0206 39 6239
jari.haarala(a)metsa.fi

Observera att om du kontaktar oss kan vi av säkerhetsskäl bli tvungna att säkerställa din identitet för att kunna hjälpa dig.

Kontaktuppgifter till Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster: Eräluvat servicenummer 020 69 2424 (vardagar kl. 9–15), eraluvat(a)metsa.fi.

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.