Kanalintulupien myynti jatkuu 29.8. alkaen Lue lisää

Hankinta- ja peruutusehdot

1.1.2005 alkaen metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvat ovat hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen eraluvat@metsa.fi.

Metsähallitus ei vastaa metsästys- ja kalastusaikojen tiedotuksesta, vaan asiakas on velvollinen tarkistamaan ajat virallisista tiedotuskanavista: Suomen riistakeskuksesta (www.riista.fi) tai maa- ja metsätalousministeriöstä (www.mmm.fi).

A. YLEISET LUPAEHDOT

B. KALASTONHOITOMAKSUT

C. VERKKOKAUPPA JA MOBIILISOVELLUS

D. MAASTOLIIKENNELUVAT

E. TUVAT

A. YLEISET LUPAEHDOT

1. MAKSETUN LUVAN PERUUTTAMINEN YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI

Tietyissä tilanteissa luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin siitä maksettu hinta vähennettynä 13 euron peruutuskuluilla. Pienin palautettava rahasumma on 20 euroa.

Luvan voi peruuttaa, jos luvan ostaja itse tai hänelle läheinen henkilö sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa. Luvan voi peruuttaa myös, jos luvan ostajalle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota esimerkiksi koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.

Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hintaa korvata takaisin eikä lupaa vaihdeta eri henkilölle.

Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Hänen on osoitettava luvan käytön este luotettavalla selvityksellä niin pian kuin mahdollista. Peruuttamiseen oikeuttava este on osoitettava viimeistään kahden viikon kuluttua sen ilmenemisestä, paitsi jos tämän määräajan noudattaminen on ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Luotettavaksi selvitykseksi lasketaan lääkärintodistus, terveydenhoitajan todistus, poliisitutkintapöytäkirja tai vakuutusyhtiön lausunto. Selvitys on toimitettava Metsähallitukseen osoitteella Metsähallitus Eräpalvelut, PL 81, 90101 OULU.

2. MAKSETUN LUVAN PERUUTTAMINEN TAI MUUTTAMINEN ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ

Maksettua lupaa ei voi peruuttaa eikä muuttaa ilman kohdassa 1 mainittua erityistä syytä. Maksettua lupaa ei voi myöskään siirtää toiselle henkilölle.

3. VAPALUVAN PERUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN POIKKEUSTILANTEESSA

Mikäli veden lämpötila kalastuskohteella nousee yli 21 asteen, Metsähallitus voi tilapäisesti keskeyttää lupamyynnin kohteelle luontaisten lohikalakantojen turvaamiseksi. Lupamyynti keskeytetään aina tietyksi ajanjaksoksi, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan.

Mikäli kalastaja on jo hankkinut vapaluvan kyseessä olevalle ajanjaksolle, hän voi

  • siirtää vapalupansa toiseen vapaaseen ajankohtaan kuluvan vuoden kalastuskauden sisällä, mikäli lupakiintiötä on kyseiselle ajalle jäljellä. Siirrosta ei peritä erillistä maksua. Muutos on tehtävä ennen luvan voimassaolon alkamista.
  • perua maksamansa luvan kokonaan ja saada rahansa takaisin. Peruutuksesta peritään käsittelykuluna 13 euroa. Peruutus on tehtävä ennen luvan voimassaolon alkamista.
  • kalastaa maksamallaan luvalla näin halutessaan. Tätä ei kuitenkaan suositella. Metsähallitus ei voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa kalastuslupaa ilman luvanhaltijan suostumusta.

4. MAKSAMATTOMAN LUVAN PERUUTTAMINEN, MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN TOISELLE HENKILÖLLE

Maksamattoman luvan voi peruuttaa ennen eräpäivää ilman peruutuskuluja.

Jos maksamatonta lupaa muutetaan tai siirretään toisen henkilön nimelle ennen eräpäivää, muutoksesta peritään muutoskuluja 13 euroa.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Eräpäivän jälkeen maksamattoman luvan peruuttaminen, muuttaminen tai luvan siirtäminen toiselle henkilölle ei ole mahdollista.

5. ULOSOTTOKELPOISUUS

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 15 §:n sekä valtion maksuperustelain (150/1992) 11 §:n nojalla maksu Metsähallituksen julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

6. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI JA LUOVUTUS

Metsähallituksen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Metsähallituksen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Metsähallituksella on oikeus käyttää ja luovuttaa asiakkaan rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin, ellei asiakas kiellä tällaista käyttöä. Osoitetietojen käyttämisen edellä mainittuun tarkoitukseen voi kieltää itse verkkokaupan asiakastilillä, kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen eraluvat@metsa.fi tai soittamalla Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

Eräluvat-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa www.eraluvat.fi/erapalvelut/metsahallituksen-lupaehdot/kayttoehdot-ja-tietosuojaseloste tai pyytää itselleen soittamalla Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

7. SAALIIN ILMOITTAMINEN

Luvansaaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin määrän välittömästi metsästyksen päätyttyä (metsästyslaki 46 §). Saalistiedot ilmoitetaan verkossa osoitteessa saalispalaute.eraluvat.fi tai luvan mukana postitetulla lomakkeella. Kalastuksen saalispalaute annetaan lupa-alueen lupaehdoissa kuvatulla tavalla.

B. KALASTONHOITOMAKSUT

Kalastuslain 81 §:n mukaan Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta toimittaa uutta todistusta kalastonhoitomaksun suorittamisesta, mikäli henkilö on kadottanut aiemmin saamansa todistuksen. Samoin Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta palauttaa virheellisesti suoritettua kalastonhoitomaksua.

Mikäli henkilö kuitenkin on maksanut kalastonhoitomaksunsa koko kaudeksi kahteen kertaan, ylimääräinen maksu ensisijaisesti siirretään tilaajan ilmoittaman henkilön nimelle. Jos ylimääräisen kalastonhoitomaksun siirtäminen toisen henkilön nimelle ei ole mahdollista, ylimääräinen maksu voidaan palauttaa.

C. VERKKOKAUPPA JA MOBIILISOVELLUS

Asiakas vastaa itse siitä, että hän on ennen Eräluvat.fi-verkkokaupan tai mobiilisovelluksen käyttämistä tutustunut
a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi
b) Eräluvat-palvelun käyttöehtoihin ja
c) tämän dokumentin ehtoihin.

Eräluvat.fi-verkkokaupasta tai mobiilisovelluksesta lupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, hänen ei ole mahdollista hankkia lupia verkkokaupan tai mobiilisovelluksen kautta.

Asiakas hyväksyy ehdot laittamalla rastin kohtaan ”Hyväksyn toimitusehdot" ja vahvistamalla tilauksen (vaihe 2). Vaiheessa 3 asiakas maksaa tilauksen. Asiakas hyväksyy luvan ja vahvistaa sen itseään sitovaksi kaupaksi maksamalla luvan maksutapahtumavalinnan jälkeen.

Mikäli ostotapahtuma poikkeaa edellä selostetusta, asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Maksamattomat luvat tullaan veloittamaan asiakkaalta myös, jos maksutapahtuma on keskeytynyt eikä asiakas ole keskeytymisestä huolimatta ollut yhteydessä Metsähallitukseen.

Metsähallitus ei takaa, että asiakkaan ostotapahtuma onnistuu. Ostotapahtuma voi epäonnistua, mikäli kyseinen lupatuote loppuu toisaalla tapahtuvasta ostotapahtumasta johtuen. Myös järjestelmän ylikuormittuminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, jonka vuoksi luvan ostaminen epäonnistuu. Jos asiakkaan haluamaa lupatuotetta on myynnissä rajattu määrä, Metsähallitus ei takaa, että asiakas saa luvan sille alueelle ja ajalle, jolle hän alun perin yritti lupaa ostaa.

Metsähallitus ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat verkossa olevan myyntikanavan käyttöä. Maksutapahtumassa asioiminen ja sieltä palautuminen tapahtuu kolmannen osapuolen palvelussa, jonka toiminnasta Metsähallitus ei vastaa. Metsähallitus ei myöskään vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.

Luvan ostamisen yhteydessä asiakas vastaa itse siitä, että hän saa verkkokaupasta itselleen luvan, lupaehdot, kohdekuvauksen ja kartan. Järjestelmä lähettää onnistuneesta ostotapahtumasta vahvistussähköpostin siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on rekisteröityessään antanut. Tämä vahvistus ei ole sitovan kaupan syntymisen edellytys, vaan lupakauppa ja sen maksuvelvoite ovat syntyneet jo aikaisemmin asiakkaan hyväksyessä ja vahvistaessa lupaostoksen.

Metsähallituksen henkilökunta ei lähetä asiakkaalle laskuja, vahvistusta tai muuta vastaavaa tietoa verkkokaupan kautta tehdystä lupaostoksesta. Asiakas vastaa itse siitä, että hän maksaa verkkokaupassa lupavarauksensa, joka on ”Odottaa verkkomaksua” -tilassa. Jos verkkomaksua odottavaa lupaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lupa peruuntuu automaattisesti.

Verkkokaupan maksun välityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Metsähallitukselle, joka luvan tarjoaa. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

D. METSÄHALLITUKSEN MAKSULLISTEN MAASTOLIIKENNELUPIEN PERUTUUSEHDOT

Metsähallituksen maastoliikenteen luvat valtion maille ovat Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) ja maastoliikennelain (22.12.1995/1710) mukaisia hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista.

LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA

Hakemuksesta kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnetyn maastoliikenneluvan tai yrittäjä- ja ryhmäluvan peruuttaminen ei ole mahdollista luvan kirjoittamisen jälkeen.

Henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan ostajalla on oikeus peruuttaa maksettu lupa ja saada korvausta lupamaksusta seuraavin ehdoin:

  1. Mikäli peruutus tehdään ennen kuin luvan voimassaolo alkaa, luvan ostajalle korvataan luvan hinta vähennettynä peruutuksen käsittelystä aiheutuvilla kuluilla.
  2. Mikäli peruutus tehdään luvan voimassaolon jo alettua, ei luvan hinnasta korvata takaisin.

Maksetun luvan peruutuksen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Mikäli luvan peruutuksesta aiheutuvat kulut ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin luvasta maksettu hinta, ei korvausta suoriteta.

Huom! Metsähallitus ei palauta alle 20 euron suuruisia korvauksia.

MAKSAMATTOMAN LUVAN PERUUTTAMINEN

  • Maksamattoman henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan peruuttaminen ennen luvan voimassaolon alkamista on mahdollista ilman peruuttamiskuluja.
  • Maksamattoman, hakemuksesta kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnettävän maastoliikenneluvan tai yrittäjä- ja ryhmäluvan peruuttaminen on mahdollista vain ennen luvan kirjoittamista. Lupahakemuksen peruuttamisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.
  • Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Huom! Hakemuksesta myönnettyjä maastoliikennelupia ei voida enää luvan kirjoittamisen jälkeen perua!

LUVAN MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN TOISEN HENKILÖN NIMELLE

Kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnettyä maastoliikennelupaa tai yrittäjä- ja ryhmälupaa ei ole mahdollista muuttaa tai siirtää toisen henkilön nimelle.

Henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan muuttaminen tai siirtäminen toisen henkilön nimelle on mahdollista vain ennen luvan voimassaolon alkua. Luvan muuttamisen tai siirtämisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

E. METSÄHALLITUKSEN VARAUSTUPIEN JA VUOKRATUPIEN PERUUSTUSEHDOT

Katso varausehdot www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/varausehdot.

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.